Полная версия

Главная arrow Философия arrow Основи філософії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Сутність комунікативного повороту у сучасній філософії.

Термін комунікативність окреслює людську взаємодію в світі. Комунікативність розг-ся як основа конструктивної взаємодії соц груп, націй, етносів на основі взаєморозуміння (консенсусу). Комунікативний поворот - це перехід від суб'єктивності до інтерсуб'єктивності.(тобто в людському житті у взаєминах між людьми, у спілкуванні - основою є етика, а саме дискурсивна етика) Етика виходить на перше місце оскільки вона утверджує людину як особистість. Сутність комунікат повороту - суч філ-я культивує ідею особистості в повноцінному своєму існуванні Процес комунікації хар-ся тим, що завдяки кмунікаціям створювалась цілісна картина даних, які виникають завдяки різним видам досліджень. Сутність в тому, що результати опрацьовуються в той момент коли вони тільки з'явились. Комунік-я дозволяє ств-ню явища самореалізації наукової діяльності(на основі розв'язання нової перспективної проблематики). Сутність комунікат повороту - це те, що знання інф-ції, спілкування стають основою організаційної діяльності в науці. (дозволяє виходити на нові рубежі, посилює корпоративність наукової діяльності). У XX ст., коли зазначена роль спілкування виявилася належним чином усвідомленою на рівні власне філософських узагальнень, у філософії відбувається справжній комунікативний поворот - поворот від позиції єдиного самодостатнього (або «монологічного» - див. наступний розділ) суб'єкта до прийняття принципів діалогу, інтерсуб'єктивності як керівних засад осмислення людського буття і діяльності. Причини: зростаюча соціальна мобільність, динамізм нинішнього життя різко збільшують кількість і якісний спектр міжлюдських контактів: незалежно від власної волі ми дедалі частіше стрічаємося з різноманітними людьми, представниками різних соціальних прошарків, освітніх та професійних груп, різних націй, конфесій, культур, політичних та духовних орієнтацій. Бурхливий ритм сучасної цивілізації, супроводжуваний небаченим розвитком інформаційних засобів, значно наближує одне до одного віддалені раніше країни, народи, культури, материки, породжуючи своєрідний феномен «мультикультуралізму». Сутність такого повороту ще в першій половині XIX ст. провістив видатний представник філософського антропологізму Л. Фейєрбах (1804-1872). Як стверджував Фейєрбах, спростовуючи канони тодішнього ідеалізму, що не знав «чуттєво даного Ти», - «людська сутність є наявною тільки в спілкуванні, в єдності людини з людиною». Саме ця єдність, що «спирається лише на реальність відмінності між Я і Ти», і є, на думку німецького мислителя, «щонайвищою й останньою засадою філософії». Оскільки ж найбільш показовим проявом цієї єдності Я і Ти через відмінність між ними є любов, - філософія Фейєрбаха переростає часом у справжній панегірик цьому високому почуттю. «Де нема любові, - зазначає філософ у праці «Основні положення філософії майбутнього», - там немає й істини. Тільки той становить собою дещо, хто щось любить. Бути нічим і нічого не любити - те ж саме. Чим більше буття в людині, тим більше вона любить, і навпаки». Оскільки спілкування передбачає мову, огляд підходів до нього у філософії XX ст. неодмінно має торкнутися сучасної філософії мови, що є чи не найпотужнішим чинником згаданого «комунікативного повороту». Являючи собою надзвичайно широку й різноманітну галузь досліджень на межі власне філософії, логіки та лінгвістики, філософія мови загалом має на меті як філософське осмислення мови й мовлення, так і використання певних закономірностей останніх для прояснення низки традиційних філософських проблем. Серед найвідоміших представників філософії мови - Б. Рассел (1872-1970), Дж. Остін (1911-1960), Н. Хомський (народ. 1928) та ін.

 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>