Полная версия

Главная arrow Философия arrow Основи філософії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

ПЕРЕЛІК ПІДСУМКОВИХ ПИТАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 • 1. Поняття філософія, її призначення.
 • 2. Основні проблеми філософії. Основне питання філософії та специфіка розв'язання в історії філософії.
 • 3. Поняття світогляду, його структура та історичні типи.
 • 4. Філософія, наука, мистецтво, релігія та їх співвідношення.
 • 5. Філософські школи стародавньої Індії.
 • 6. Проблема «Схід-Захід» в сучасній філософії і культурології. Особливості східного і західного типів філософствування.
 • 7. Соціальна філософія Конфуція.
 • 8. Космогонізм ранньої грецької філософії.
 • 9. Особливості античної філософії Греції та Риму, її основні філософські школи та напрями.
 • 10. Філософія Мілетської школи (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен).
 • 11. Проблема діалектики у філософії Геракліта.
 • 12. Філософські погляди Піфагора на проблему буття, людину.
 • 13. Атомістичне трактування буття за Демокрітом і його теорія пізнання.
 • 14. Софісти: людина - міра всіх речей як вияв суб'єктивізму.
 • 15. Етичний раціоналізм Сократа.
 • 16. Проблема буття та пізнання у філософії Платона.
 • 17. Вчення про буття і пізнання у філософії Аристотеля.
 • 18. Епікуреїзм та його атомістичне вчення.
 • 19. Скептицизм.
 • 20. Стоїцизм
 • 21. Неоплатонізм, вчення Плотіна.
 • 22. Специфіка середньовічної схоластики.
 • 23. Особливості середньовічної філософії. Патристика, апологетика.
 • 24. Філософські погляди Августина Аврелія (Блаженного). Погляд на буття, людину.
 • 25. Філософське вчення Томи Аквінського.
 • 26. Полеміка реалізму і номіналізму.
 • 27. Особливості філософії епохи Відродження, її антропоцентричний та гуманістичний характер.
 • 28. Натурфілософія епохи Відродження (М.Кузанський, Дж.Бруно, М.Коперник, Г.Галілей).
 • 29. Реформаційно-релігійні ідеї.
 • 30. Філософсько-соціальні ідеї (макіавеллізм, утопізм)
 • 31. Соціальні та культурно-наукові передумови формування філософії Нового часу, її особливості.
 • 32. Філософські погляди Ф.Бекона, його місце в розробці концепції емпіризму та індуктивного методу пізнання.
 • 33. Методологічні пошуки Р.Декарта.
 • 34. Вчення про субстанцію. Сенсуалізм.
 • 35. Проблема людини у філософії просвітництва (Ж.-Ж.Руссо, Вольтер).
 • 36. Німецька класична філософія як особливий етап новоєвропейської філософії. Особливість німецької класичної філософії.
 • 37. Філософське вчення І.Канта.
 • 38. Гіпотеза «Канта-Лапласа» і її наукове значення.
 • 39. Процес пізнання за І.Кантом.
 • 40. Суб'єктивний ідеалізм Й.Фіхте.
 • 41. Філософська система і метод Гегеля.
 • 42. «Трансцендентальний ідеалізм» Ф.Шеллінга.
 • 43. Матеріалістичний антропологізм Л.Фейєрбаха.
 • 44. Відмінності класичної і некласичної філософії.
 • 45. Основні напрями некласичної філософії, їх проблематика.
 • 46. Ф.Ніцше і його «філософія життя».
 • 47. Фрейдизм.
 • 48. Філософія екзистенціалізму, розуміння нею сутності та існування людини
 • 49. Марксистська теорія.
 • 50. Позитивізм.
 • 51. Філософська антропологія.
 • 52. Основні риси української філософії.
 • 53. Українська філософія доби Відродження.
 • 54. Києво-Могилянська академія, її просвітницький характер.
 • 55. Погляди і проблематика вчених Києво-Могилянської академії (І.Гізель, Ф.Прокопович).
 • 56. «Філософія серця» Г.Сковороди.
 • 57. Поняття «сродної праці» в філософії Г.Сковороди.
 • 58. «Філософія серця» П.Юркевича.
 • 59. Романтизм та національне відродження у філософських творах.
 • 60. Філософія України ІІ пол. ХІХ поч. ХХ ст. (період романтизму). Проблематика цього періоду.
 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>